Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Daugiau informacijos

Taisyklės

Patvirtinta UAB Ekologiškas valymas direktoriaus

2017-11-13 įsakymu Nr. 2017/11/13

DRABUŽIŲ VALYMO  PASLAUGŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

 1. Drabužių valymo paslaugų naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant Tiekėjui užsakymą drabužių šlapio valymo su Lagoon Advance Care paslaugoms CleanGreen (UAB Ekologiškas valymas) Konstitucijos 7a,Vilniuje. 
 2. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria joms, jeigu jis palieka savo daiktus paslaugų Tiekėjui išvalyti. Su Taisyklėmis Klientas privalo susipažinti kiekvieną kartą prieš užsakydamas Paslaugas Daiktų pristatymo taške ar Tiekėjo interneto svetainėje, skiltyje: https://cleangreen.lt/lt/taisykles/.
 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  • Daiktai – drabužiai ir/ar bet kokie kiti tekstilės ar odos gaminiai;
  • Daiktų pristatymo taškas – tai taškas į kurį Klientas, užsakęs paslaugas, pristato nurodytus daiktus;
  • Paslaugos – Tiekėjo teikiamos daiktų valymo paslaugos. Tiekėjas Paslaugų teikimui turi teisę naudoti kitų asmenų (subrangovų) pagalba;
  • Interneto svetainė – Tiekėjo interneto svetainė www.cleangreen.lt;
  • Užsakymo lapas – Kliento gaunamas atspausdintas kvitas, patvirtina Kliento Tiekėjui paliktą Daiktų kiekį;
  • Skubus užsakymas – užsakymas, kurį Tiekėjas įvykdo per vidutiniškai 1-3 val. nuo Daiktų paėmimo iš Kliento (priklausomos nuo paliekamų Daiktų kokybės);
  • Tiekėjas – UAB Ekologiškas valymas, juridinio asmens kodas 300774671, adresas: Konstitucijos 7a, Vilnius, el. paštas: info@cleangreen.lt, telefono Nr. +37061493333; duomenys apie Tiekėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

Užsakymo pateikimo tvarka

 

 1. Klientas, norėdamas užsisakyti Tiekėjo Paslaugas, privalo pateikti visus reikalingus duomenis apie valymui atneštus Daiktus bei kontaktinius duomenis, kuriuos Tiekėjas įveda į Užsakymų lapą ir/ar kvitą. Klientas sutinka, kad neatlikus pareigos pateikti visų reikalingų duomenų apie atneštus Daiktus, Tiekėjui netaikoma atsakomybė už netinkamą Paslaugos kokybę. Kilus ginčui dėl suteiktų paslaugų kokybės ir/ar garantijos taikymo, Tiekėjas, be Užsakymo lape nurodyto Daiktų aprašymo, turi teisę naudoti Daiktų gavimo metu fiksuotą vaizdo medžiagą. Paslaugų kokybės garantijos netaikymas, nurodytas šiose Taisyklėse (jų 25-27 punktuose), nepriklausomai nuo atitinkamų Daiktų trūkumų nurodymo/nenurodymo Užsakymo pateikimo metu, neturi įtakos Kliento valiai Užsakyti Paslaugas.
 2. Tiekėjui apžiūrėjus paliekamus Daiktus valymui, Klientas gauna atspausdintą kvitą su paliekamų Daiktų sąrašu bei atsiskaitymo statusu. Atitinkamo kvito gavimas yra tarp Kliento ir Tiekėjo sudarytos Paslaugų sutarties patvirtinimas. Klientas yra informuotas, kad Tiekėjo patalpose yra filmuojama, siekiant tiek užtikrinti saugumą Tiekėjo patalpose, tiek fiksuoti Daiktų būklę jų gavimo iš Kliento metu.
 3. Klientas turi teisę pasirinkti, kokiu būdu gauti patvirtinimą apie jo užsakymą: el. paštu arba sms žinute. Jeigu klientas atitinkamo pasirinkimo neatlieka, priminimas siunčiamas sms ir el. paštu.
 4. Klientui pateikus Užsakymą, Tiekėjo sistema automatiškai atsiunčia Klientui el. paštu Užsakymo patvirtinimą – Užsakymo lapą, kuriame įvardintos Kliento užsakytos Paslaugos ir jo pateikti duomenys, nuoroda į Taisykles, su kuriomis jis sutiko palikdamas savo daiktus valymui.
 5. Klientas turi teisę atšaukti pateiktą užsakymą ar jo dalį (vienašališkai nutraukti sutartį) bet kuriuo sutarties vykdymo metu. Tokiu atveju Klientas privalo sumokėti Tiekėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms ir atlyginti kitas protingas Tiekėjo patirtas išlaidas. Apie pageidavimą atšaukti užsakymą ar jo dalį, Klientas privalo informuoti Tiekėją telefonu ir el. paštu.
 6. Dėl užsakymo atšaukimo Tiekėjo patirti nuostoliai nustatomi įvertinus, kuriuo momentu Klientas atšaukė užsakymą ar jo dalį.

Paslaugų kaina ir jų apmokėjimo tvarka, terminai

 1. Klientas sutinka, jog palikdamas savo Daiktus, jis už Paslaugas įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą Užsakymo lape ir/ar kvite.
 2. Visos užsakymo metu galiojančios Paslaugų kainos yra nurodytos Tiekėjo interneto svetainės www.cleangreen.lt dalyje „Kainos“, o taip pat pateikiamos Paslaugų teikimo vietoje, sudarant Klientui galimybę susipažinti su Paslaugų įkainiai Užsakymo pateikimo metu. Kainos Tiekėjo interneto svetainėje ir Užsakymo lape nurodomos oficialia Lietuvos Respublikos valiuta kartu su visais mokesčiais. Skubiems užsakymams taikomas 50 procentų antkainis. Skubiems užsakymams netaikomos akcijinės kainos ir nuolaidos.
 3. Klientas atsiskaito už Paslaugas paslaugų teikimo vietoje grynaisiais pinigais arba bankine kortele.
 4. Tiekėjas neatsako už:
  • Bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, įskaitant nekokybišką ryšio linijų funkcionavimą, jeigu dėl to neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos Kliento sąskaitos valdymo operacijos;
  • Nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui, kitam Kliento įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala.
 5. Tiekėjas, informuodamas Klientą, turi Teisę sustabdyti Paslaugų teikimą iki apmokėjimo už Paslaugas momento.
 6. Klientas įsipareigoja atsiimti išvalytus Daiktus per 14 dienų nuo Užsakymo kvite nurodytos išvalymo ir atsiėmimo datos. Klientas sutinka, kad neatsiėmus Daiktų per 14 d. bus taikomas 1 proc. nuo valymo užsakymo sumos delspinigių mokestis už daiktų saugojimą.

Paslaugų teikimas

 1. Tiekėjas įsipareigoja Klientui teikti Paslaugas, nurodytas atspausdintoje Užsakymo lape ir/ar kvite.
 2. Tiekėjas Paslaugas teikia šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis:
  • Tiekėjas Daiktų pristatymo priima ir užregistruoja programoje Kliento pateiktus valyti Daiktus;
  • Tiekėjui 16.1 punkte nustatyta tvarka paėmus Daiktus, Klientas yra informuojamas paštu ir sms apie jo pateiktų Daiktų paėmimą Paslaugų vykdymui;
  • Tiekėjas įsipareigoja Paslaugas suteikti per 4 darbo dienas nuo Daiktų paėmimo iš Kliento (nebent Klientas pageidautų vėlesnio termino) ir apie tai informuoti Klientą jo nurodytu el. paštu ir sms. Kai  bent vieno Daikto valymui dėl ilgai trunkančio valymo technologinio proceso reikia daugiau laiko, ar kitais atvejais, kai Tiekėjas neturi galimybės  išvalyti Daiktų nustatytu terminu, Tiekėjas įsipareigoja susisiekti su Klientu telefonu ar el.paštu ir suderinti Daiktų   išvalymo laiką;
  • Tiekėjas, nustatęs, kad pristatytas valymui Daiktas turi akivaizdžių defektų, yra per daug nusidėvėjęs ar dėl Daikto sudėties ar kitų priežasčių yra nevalomas, gali atsisakyti teikti Paslaugą apie tai informuodamas Klientą tiesiogiai, telefonu ar el.paštu. Taip pat Tiekėjas apie tai informuodamas Klientą telefonu ar el.paštu gali atsisakyti vykdyti Skubų užsakymą, jei Daikto valymo technologinis procesas trunka ilgiau nei yra Skubaus užsakymo atlikimo terminas. Kiekvienu atveju, kada Tiekėjas ir Klientas sutaria dėl paslaugos neteikimo ar skubaus užsakymo nevykdymo, Klientui atsiskaitymo metu mažinamos pinigų sumos, viršijančios atliktų paslaugų kainą;
  • Kadangi, prieš palikdamas užsakymą valymui Klientas susipažįsta su šiomis Taisyklėmis, Tiekėjas neprivalo atskirai informuoti Kliento apie tai, kad Kliento Daiktas ar Daiktai bus valomi be Paslaugų kokybės garantijos, kaip tai nurodoma numatytas šių Taisyklių 25-27 punktuose.

Privatumo politika

 1. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Tiekėjo duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 2. Užsakymo metu Kliento pateikti duomenys bus išimtinai naudojami tik Paslaugų užsakymo ir pristatymo tikslais. Tiekėjas įsipareigoja be Kliento sutikimo neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims. Kitais atvejais, Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 3. Klientui pageidaujant gauti Tiekėjo informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

Šalių atsakomybė, garantijos

 1. Klientas patvirtina, jog remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais turi teisę užsakyti Paslaugas.
 2. Klientas prisiima visą atsakomybę už užsakymo metu pateiktą neteisingą/netikslią/neišsamią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Klientą identifikuojančią informaciją, kontaktus, Daiktų tipą ir savybes, Daiktų pristatymo tašką ir kita.
 3. Klientas patvirtina, kad Užsakymo pateikimo metu pateikia teisingą jį identifikuojančią informaciją. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Tiekėjas turi teisę nedelsiant apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas ar gauti jų rezultatą.
 4. Klientui nesilaikant šių Taisyklių ar paaiškėjus kitiems Kliento veiksmams/neveikimui, kurie yra laikomi neteisėtais, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti Kliento duomenis ir/arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas ar gauti jų rezultatą.
 5. Tiekėjas suteikia Klientui 7 dienų trukmės Paslaugų kokybės garantiją, išskyrus atvejus, kuomet garantija nėra taikoma bei atvejus numatytus šių Taisyklių 26-27 punktuose. Norėdamas pasinaudoti Paslaugų kokybės garantija, Klientas privalo per 7 kalendorines dienas nuo išvalyto Daikto atsiėmimo dienos pateikti rašytinę pretenziją su nuotraukomis Tiekėjo adresu arba el. paštu info@cleangreen.lt.
 6. Tiekėjas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Paslaugų atlikimo metu atsiradusius defektus, jei ant Daikto nėra priežiūros etiketės su standartiniais priežiūros ženklais  arba gamintojo pateikti priežiūros ženklai užbraukti, netikslūs, klaidingi ar nesuprantami.
 7. Tiekėjas, nepriklausomai nuo atitinkamo Daikto savybių nurodymo/nenurodymo Užsakyme, nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Paslaugų atlikimo metu ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusius defektus, jei:
  • Daiktas turi paviršinio apdirbimo defektų;
  • Daiktas pasiūtas iš skirtingų pluoštų audinių, odos ar kailio ir dėl to susitraukė, deformavosi, nubluko ar kitaip pasikeitė;
  • Daikto kontrastingų spalvų audinys nusidažė pats nuo savęs ar nuo furnitūros;
  • lininis, medvilninis, šilko ar kito pluošto audinys prarado standumą ar nubluko;
  • subyrėjo, nubluko, apsibraižė ar deformavosi Daikto furnitūra (sagos, sagtys, užtrauktukų galvutės ir kt.);
  • Daiktas dekoruotas aplikacijomis, odos ar odos pakaitalo detalėmis, karoliukais, akutėmis, grandinėlėmis, kurie turi savybę tirpti, sukietėti, nudažyti, išblukti, nukristi ar plėšyti Daikto audinį;
  • Daikto detalės, dalys ar sluoksniai yra priklijuoti klijais, o ne prisiūti;
  • sunyko, sukietėjo ar sukrito sintetinis vatalinas (pašiltinimas);
  • suplyšo siūle persiūtas porolonas ar viskoelastinė medžiaga;
  • išsileido plisavimas ar klostės.
 8. Tiekėjas taip pat nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Daikto dėvėjimo metu atsiradusius ir po Paslaugos atlikimo ne dėl Tiekėjo kaltės išryškėjusius ar likusius defektus, nepriklausomai nuo atitinkamų defektų nurodymo/nenurodymo Užsakymo metu. Klientas, pateikdamas Užsakymą, taip pat patvirtina, kad atitinkamų defektų buvimas jokiu būdu neįtakoja ir neįtakos jo apsisprendimo pateikti Užsakymą bei gauti Paslaugas. Atitinkamais defektais šiuo atveju laikomi:
  • audinio išblukimai, nutrynimai, nudažymai, skylės ar kvapas, atsiradę dėvėjimo metu arba dėl cheminių ar organinių medžiagų, prakaito, šlapimo poveikio;
  • plaukų dažų, lako, alkoholio, kvepalų, klijų, kraujo, rūdžių ir kitos specifinės ir/ar įsisenėjusios dėmės;
  • iširusios siūlės, išretėjęs audinys, sukritęs prie pamušalo siūlėmis nepritvirtintas pašiltinimas, išlindę iš audinio sutrūkę lykros ar elastano siūlai;
  • blizgesys, atsiradęs nuo ilgo dėvėjimo, dėl specifinių audinio savybių ar lyginant Daiktą namų sąlygomis;
  • ne vietoje užlygintas kelnių kantas(ai);
  • “akių nubėgimai”, atsiradę trikotažo ar panašiuose audiniuose;
  • po valymo išryškėję kandžių pažeisto audinio praretėjimai, suirimai ar skylės;
  • paklijuotų gaminių (švarkų, paltų, lietpalčių ir kt.) dalinis klijuotės atsiklijavimas;
  • vilnonių ir sintetinių pluoštų susivėlimas, atsiradęs dėvint ar šalinant dėmes namų sąlygomis;
  • netolygiai ar tolygiai išsitrynęs audinio viršutinis sluoksnis (vorsas).

 

Ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka

 1. Klientas, esantis vartotoju (kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas), ir manantis, kad pardavėjas ar paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, turi teisę kreiptis į Tiekėją, vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai. Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą neatima iš vartotojo teisės kreiptis į teismą.
 2. Vartotojas pirmiausia privalo raštu kreiptis į Tiekėją ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai vartotojas tiesiogiai kreipiasi į teismą. Vartotojas privalo kreiptis į paslaugų teikėją ne vėliau kaip per 14 dienų nuo išvalyto Daikto pristatymo į Daiktų pristatymo tašką dienos pateikti rašytinę pretenziją Tiekėjo adresu arba el. paštu info@cleangreen.lt. Tiekėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui.
 3. Vartojimo ginčus ne teismo tvarka tarp vartotojo ir Tiekėjo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, skundą pateikiant per įstatyme nustatytus terminus.  Skundą dėl interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, www.vvtat.lt), taip pat VVTAT terteritoriniams padaliniams apskrityse  ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.   Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. 

 

 

Baigiamosios nuostatos

 1. Teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti Taisykles bei Paslaugų įkainius. Taisyklių ir jų pakeitimų paskelbimas 3 dienas iki jų įsigaliojimo interneto svetainėje ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Kliento nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu Taisyklių ir/ar jų pakeitimų atskleidimu. Jeigu per 3 dienas nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Klientas šioje Taisyklėse nustatytais būdais nepareiškia nesutikimo su pasikeitusiomis/papildytomis Taisyklėmis, laikoma, kad Klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais/papildymais.
 2. Visi pranešimai, išskyrus atskirus atvejus, numatytus Taisyklėse, Tiekėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu info@cleangreen.lt ir telefonu +37061493333. Taisyklės vykdomos ir visas bendravimas tarp Kliento ir Tiekėjo vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.
 3. Tiekėjas veikia vadovaudamasis 2008 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-287 patvirtintomis Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklėmis, įskaitant jų pakeitimus bei papildymus, ir priedus.